Tekst en bestanden - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

(Download de Roter algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Roter Vlechtersbedrijf B.V (Juli 2014) 1

GECOMBINEERDE ALGEMENE VERKOOP & LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Roter IJzervlechters B.V. & Roter Wapening & Beton B.V.

De onderhavige gecombineerde algemene verkoop- voorwaarden hebben betrekking op de levering van betonmortel en/of metselmix, het aanbrengen van betonvloeren, het aanbrengen van “Cemflow“ gietvloeren, het verpompen van betonmortel, de levering van zand en grind en het uitvoeren van transportwerkzaamheden, de verhuur van transportmiddelen daaronder begrepen.

1. De gecombineerde algemene verkoopvoorwaarden worden als volgt ingedeeld:
I. algemeen: geldend voor alle onder A genoemde onderdelen;
II. bijzondere voorwaarden levering betonmortel/ metselmix en gietvloerspecie
III. bijzondere voorwaarden voor levering van betonvloeren ;
IV. bijzondere voorwaarden voor het verpompen van betonmortel;
V. bijzondere voorwaarden voor de levering en/of montage van wapeningsstaal.

2. De bijzondere voorwaarden prevaleren voor zover van de algemene voorwaarden wordt afgeweken.

3. I. ALGEMEEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Roter IJzervlechters B.V., verder te noemen ‘leverancier’, uitgebrachte offertes en/of door haar gesloten overeenkomsten tot verkoop en levering van de onder A genoemde producten en diensten.
2. Afwijkingen en/of aanvullingen op de gecombineerde algemene verkoopvoorwaarden binden leverancier slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Behoudens dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen blijven deze algemene verkoopvoorwaarden voor het overige van kracht.
3. Algemene voorwaarden van koper (hoe ook genaamd) worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing.
4. De koper aan wie deze algemene voorwaarden eenmaal ter hand zijn gesteld, wordt geacht van de toepasselijkheid hiervan op de hoogte te zijn. De koper wordt geacht de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten met Roter IJzervlechters B.V.
5. Roter IJzervlechters B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen. Deze wijzigingen hebben alleen gelding ten aanzien van toekomstige offertes en de acceptatie daarvan, alsmede overeenkomsten. Zij worden schriftelijk ter kennis van de koper gebracht.

Artikel 2 Wijze van tot stand komen van de overeenkomst

1. Offertes van de zijde van leverancier zijn vrijblijvend tenzij in de offerte anders is aangegeven.
2. Leverancier kan verlangen dat de wederpartij/- opdrachtgever een order schriftelijk, eventueel gespecificeerd naar prijs, soort, kwaliteit of anderszins, bevestigt. Indien de opdrachtgever aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft is leverancier niet gehouden de order uit te voeren.
3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Roter IJzervlechterbedrijf B.V. binden haar niet dan nadat zij schriftelijk bevestigd zijn.

Artikel 3 Leveringstermijn

1. De door leverancier aan opdrachtgever opgegeven leveringstijden zijn indicatief en niet vaststaand.
2. Ingeval opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst als eerste verplicht is tot enig doen of nalaten (vooruitbetaling, het verstrekken van informatie, het zorgdragen voor bereikbaarheid enz.) dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de opdrachtgever aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.
3. De opdrachtgever kan een overeenkomst niet wegens termijnoverschrijding ontbinden en leverancier is ter zake niet aansprakelijk tenzij leverancier de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 4 Levering

a. De levering geschiedt binnen de normale werktijden zoals die voor leverancier gelden.
b. Opdrachtgever wijst de losplaats aan en staat er onder alle omstandigheden voor in dat het vervoermiddel van leverancier de losplaats vanaf de openbare weg normaal en veilig kan bereiken. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de losplaats goed bereikbaar en berijdbaar is. Tevens is opdrachtgever verplicht de chauffeurs in te lichten over elke ondergrondse aanwezigheid van kelders, ketels, goten, kabels enz. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de vervoermiddelen van leverancier normaal en veilig weer op de openbare weg kunnen terugkeren.
c. Indien gedurende de rit van het vervoermiddel van leverancier van de openbare weg naar de losplaats, tijdens de lossing of tijdens de terugkeer van de plaats van lossing naar de openbare weg schade aan het vervoermiddel, of aan het te leveren product wordt geleden, dan wel door het vervoermiddel schade aan leverancier of derden resp. aan hun toebehorende goederen of personen in hun dienst wordt toegebracht, is opdrachtgever voor deze schade aansprakelijk tenzij hij kan aantonen dat de schade veroorzaakt is ten gevolge van opzet of grove schuld van de bestuurder van het vervoermiddel. Indien leverancier wordt aangesproken tot vergoeding van schade hiervoor aangegeven, is opdrachtgever verplicht leverancier ter zake te vrijwaren en hem op diens eerste verzoek eventuele kosten, proceskosten daaronder begrepen, te vergoeden. Door opdrachtgever resp. door diens personeel geleden schade is voor rekening van opdrachtgever.
De door Roter opgegeven leveringstermijn geeft de levertijd slechts bij benadering weer en is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW
d. Het oprijden, lossen en afrijden dient zo snel mogelijk en zonder vertraging te kunnen geschieden. Indien een en ander meer tijd vergt dan overeen- gekomen, resp. bij gebreke van een desbetreffende afspraak, meer tijd vergt dan redelijk is, zijn de daaruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van opdrachtgever. De tijden op de afleverings-bon vermeld gelden als bewijs.
e. Tenzij anders overeengekomen bepaalt leverancier het vervoermiddel waarmede de producten worden geleverd.

Artikel 5 Prijzen

a. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
b. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende materiaalprijzen, prijzen van diensten, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten van overheidswege vastgestelde belastingen enz. Indien deze kosten na het tot stand komen van de overeenkomst stijgen is leverancier bevoegd om deze kostenstijging aan opdrachtgever door te berekenen, zoals opdrachtgever ook aanspraak kan maken op verlaging van de overeengekomen prijs ingeval de kosten lager zijn geworden.
c. Indien levering plaatsvindt buiten de normale werk- tijden van leverancier en deze levering geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever, is leverancier gerechtigd ter zake een extra vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 6 Soort en kwaliteit

De door leverancier ter aflevering aangeboden goederen dienen op dat moment te voldoen aan de alsdan geldende voorschriften en normen, indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan is overeengekomen. Bij gebreke daarvan dienen de geleverde goederen aan redelijke kwaliteitseisen te voldoen.

Artikel 7 Niet afname door opdrachtgever

Door opdrachtgever bestelde doch niet afgenomen resp. retour gezonden goederen worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Alle als gevolg van het door opdrachtgever niet afnemen resp. retour zenden voortvloeiende schade dient door opdrachtgever te worden betaald tenzij deze bewijst dat het geleverde niet aan de overeenkomst voldoet.

Artikel 8 Betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen, onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling bij aflevering te verlangen, voor zover leverancier daartoe aanleiding ziet, dienen alle betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige schuldvergelijking.
Roter IJzervlechters B.V. is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en de nakoming van haar verplichting op te schorten totdat de vooruitbetaling of zekerheidstelling is geschied.
b. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente verschuldigd van 1,25 % per maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband alseen hele maand.
c. Leverancier is gerechtigd, voor zover hij nog tot enige prestatie is gehouden op grond van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, de nakoming daarvan op te schorten of de overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring (buitengerechtelijk) te ontbinden, totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen, zulks onverminderd het recht van leverancier op volledige schadevergoeding. Elke verrekening door opdrachtgever wordt uitgesloten.
d. Alle kosten, die voor leverancier verbonden zijn aan het innen van hetgeen opdrachtgever aan leverancier verschuldigd is, komen voor rekening van opdracht- gever. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de leverancier gerechtigd om over het eventueel opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente te berekenen als bedoeld in artikelen 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek
e. De vordering van leverancier wordt direct opeisbaar, ongeacht het hiervoor gestelde, in de navolgende gevallen:
– faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of een aanvraag daartoe;
– ondercuratelestelling of onderbewindstelling van opdrachtgever;
– gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van opdrachtgever, een besluit daartoe daaronder begrepen;
– een besluit tot ontbinding van de vennootschap van opdrachtgever;
– meerdere niet tijdige betalingen door opdrachtgever.
f. Leverancier is gerechtigd (ook ingeval van duurovereenkomsten) de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien zich één van de hiervoor onder e genoemde gevallen voordoet. Tevens is leverancier, bij eventuele noodzakelijke voortzetting van levering en/of diensten gerechtigd van opdrachtgever zekerheid te vragen voor al hetgeen opdrachtgever
aan leverancier verschuldigd is.
g. Betalingsgarantie: wanneer de kredietverzekeringsmaatschappij van leverancier, om welke reden dan ook, geen kredietlimiet verstrekt of een reeds afgegeven limiet op opdrachtgever wijzigt, verlangt leverancier een andere betalingsgarantie.

Artikel 9 Overmacht

a. Leverancier is niet gehouden de overeenkomst uit te voeren indien dit onmogelijk wordt gemaakt resp. bemoeilijkt wordt door overmacht waaronder wordt verstaan een buiten de macht van leverancier gelegen al dan niet voorzienbare omstandigheid zoals oorlog of daarop gelijkende situaties, weersomstandigheden, oproer, sabotage, boycot, werkstaking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard ook, machineschade, diefstal, zodanig ziekte personeel van leverancier dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt belemmerd, vorst, storm of andere onwerkbaar weer, tekortschieten van toeleveranciers, transporteurs en/of andere derden die door leverancier ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, belemmerende scheepvaart, maatregelen van de overheid die belemmering opleveren, natuurrampen enz., enz.,
b. Leverancier is bevoegd indien zich één of enige daarmee vergelijkbare situatie zoals onder a. vermeld voordoet de overeenkomst op grond van overmacht te ontbinden. De ontbindingsbevoegdheid komt leverancier ook toe ingeval van tijdelijke overmacht.

Artikel 10 Tekortkomingen, aansprakelijkheid voor schade

a. Opdrachtgever dient enige tekortkoming met betrekking tot de kwaliteit of de hoeveelheid van de geleverde producten terstond nadat hem van deze tekortkoming is gebleken of hem deze redelijkerwijs had moeten blijken, aan leverancier te melden. Opdrachtgever is gehouden om eventuele overige tekortkomingen in de levering binnen 8 dagen na datum van levering schriftelijk aan leverancier te melden, op straffe van verval van het recht van beroep op de tekortkoming, die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen die termijn ontdekt en gemeld had kunnen worden.
b. Indien opdrachtgever ten genoegen van leverancier aantoont dat de tekortkoming op de datum van levering niet geconstateerd kon worden, vangt genoemde termijn van 8 dagen aan op de dag waarop de tekortkoming wel te constateren viel. Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst tenzij het gaat om tekortkomingen als hiervoor bedoeld en leverancier na daartoe een redelijke gelegenheid te zijn geboden er niet in slaagt alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen. Alsdan is opdrachtgever tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
c. Indien opdrachtgever, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel en met name van de daarin gestelde termijnen, stelt dat de kwaliteit resp. eigen- schappen van de door leverancier geleverde goederen en diensten een tekortkoming vertonen wordt een deskundigenrapport opgemaakt door een in overleg met opdrachtgever aan te wijzen deskundigenbureau.
d. Indien de geleverde producten en/of diensten niet aan de overeenkomst voldoen is leverancier voor de dientengevolge geleden schade aansprakelijk, onder de navolgende voorwaarden en beperkingen. Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen na twee jaar, te rekenen vanaf de datum van levering.
e. Alle door leverancier ingezette hulppersonen kunnen dezelfde verweermiddelen aan de overeenkomst ontlenen als leverancier, als waren zij partij bij de overeenkomst zelf.Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade in de vorm van: de kosten voor het opnieuw te leveren product ter vervanging, verbetering of herstel van de gebrekkige levering, waaronder begrepen de transportkosten;
f. dood of letsel van personen en beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken; de kosten van het opruimen, uitbouwen, wegnemen of blootleggen van de door leverancier geleverde gebrekkige producten en de kosten voor het weer inbouwen, opbouwen of aanbrengen van opnieuw te leveren producten. Voornoemde schade komt voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van maximaal € 500.000,- per schadegeval.
Niet in aanmerking voor vergoeding komt de gevolgschade (waaronder bedrijfsschade).

Artikel 11 Vorderingen

Overige vorderingen van opdrachtgever, anders dan in verband met het hiervoor genoemde artikel, dienen binnen zes maanden nadat met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, schriftelijk bij leverancier te zijn ingediend, bij gebreke waarvan deze vorderingen vervallen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van leverancier bij wederverkoop

Indien opdrachtgever optreedt als wederverkoper van de door leverancier geleverde producten en/of diensten zal opdrachtgever jegens zijn afnemer bedingen dat leverancier jegens die afnemer niet aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 10. Indien opdrachtgever en diens afnemer toepasselijkheid op hun overeenkomst van deze algemene
voorwaarden zijn overeengekomen, dient de voorgaande bepaling gelezen te worden als de door opdrachtgever jegens zijn afnemer ten behoeve van zijn leverancier te bedingen uitsluiting van aansprakelijkheid.

Artikel 13 Bevoegde rechter

Van eventuele geschillen neemt in eerste aanleg kennis de rechter binnen wiens rechtsgebied leverancier is gevestigd, zulks onverminderd het recht van de leverancier zich te wenden tot een andere, op grond van de Wet bevoegde rechter. Van een geschil is sprake zodra één der partijen dit als zodanig benoemt. Het vorenstaande laat onverlet dat partijen kunnen overeenkomen het geschil door arbitrage te laten beslechten.

Artikel 14

Op grensoverschrijdend vervoer is het CMR van toepassing.

II. BIJZONDERE VOORWAARDEN LEVERING BETONMORTEL/METSELMIX

Artikel 1 Geschil over hoeveelheden

Bij een verschil van 5 % of minder tussen de overeengekomen hoeveelheid te leveren betonmortel/- metselmix en de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid betonmortel/-metselmix wordt leverancier geacht zijn leveringsverplichting geheel te zijn nagekomen.

Artikel 2 Ongewone levering/hoeveelheden

Indien opdrachtgever levering buiten de normale werktijden van leverancier wenst of indien opdrachtgever levering wenst van een geringere hoeveelheid betonmortel dan overeenstemt met de maximum capaciteit van het vervoermiddel waarmede leverancier de betonmortel kan leveren dan is leverancier gerechtigd ter zake een extra vergoeding resp. hogere prijs van deze minimum hoeveelheid in rekening te brengen.

Artikel 3 Uitsluiting aansprakelijkheid

a. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de hoedanigheid van betonmortel/- metselmix waaraan, op verzoek van opdrachtgever, water of andere materialen zijn toegevoegd.
b. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de ten verzoeke van opdrachtgever gedoseerde hulp- of vulstoffen.
c. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de wijze waarop de betonmortel/- metselmix na aankomst op het werk wordt verwerkt.
d. Leverancier is niet aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit adviezen met betrekking tot nog te leveren of geleverde betonmortel/metselmix, gegeven door andere dan door de directie van leverancier aan opdrachtgever aangewezen werknemers van leverancier, ongeacht of deze adviezen zijn gegeven vóór de totstandkoming van de
overeenkomst dan wel daarna.
e. Andere schade dan hiervoor aangegeven, bijvoorbeeld wegens te late levering als bedoeld in artikel 3 van de algemene voorwaarden, zal alleen worden vergoed, indien er sprake is van ernstige nalatigheid van – werknemers van – Roter IJzervlechters B.V. Schadevergoeding zal echter nimmer meer bedragen dan 50% van de netto factuurwaarde (ex BTW) van die leverantie waarmede de schade verband houdt, met dien verstande dat van deze schade nimmer meer wordt vergoed dan € 25.000,-. Rechtsvorderingen ter zake van dergelijke schade vervallen één jaar na ontdekking van de schade.
f. Indien leverancier, al dan niet tegen vergoeding, ontvangstbakken of andere zaken ter beschikking van opdrachtgever heeft gesteld, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect door of in verband met het gebruik van de ontvangst- bakken of andere zaken wordt toegebracht aan leverancier. Leverancier is ter zake niet aansprakelijk en opdrachtgever zal leverancier vrijwaren ter zake van door derden geleden schade.
g. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens leverancier ter zake voor schade en letsel en vrijwaart leverancier tegen vorderingen van derden ter zake van schade veroorzaakt door handelingen van werknemers van leverancier, verricht in het kader van een door deze werknemers ingevolge een tot hen gericht verzoek van opdrachtgever voor opdrachtgever
verrichte dienst die geen deel uitmaakt van de overeenkomst.
h. Opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolge van de geleverde betonmortel/- metselmix voor zover die schade in feite het gevolg is van de wijze waarop opdrachtgever de beton- mortel/metselmix, na aankomst op het werk heeft verwerkt.
i. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voorts tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden die stellen schade te hebben geleden in verband met resp. ten gevolge van de wijze van uitvoering van de overeenkomst door leverancier behoudens voor zover opdrachtgever aantoont dat leverancier in de verhouding tot opdrachtgever voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan opdrachtgever heeft te vergoeden.

III. BIJZONDERE VOORWAARDEN M.B.T. LEVERING VAN BETONVLOEREN EN
GIETVLOERSPECIE (CEMFLOW)

Artikel 1 Uitgangspunten

a. Alle offertes zijn gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt dan wel heeft doen verstrekken. Indien bijzondere eisen aan de vloer of de vloerbedekking worden gesteld, zoals het gebruik voor rolstoelen, chemische inwerkingen, ongewoon hoge temperaturen, hoge belastingen e.d., dan moeten deze eisen schriftelijk door de opdrachtgever worden medegedeeld. Indien de door of namens de opdrachtgever verstrekte maten of tekeningen onjuist blijken te zijn, of bij gebreke van voldoende peil- maten voor het aanbrengen van de vloer, komen alle daaruit ontstane schade en extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
b. Voor alle maatvoeringen gelden de ruwbouwmaten, vermeerderd met drempels en nissen. Voor kolommen, pilasters, in- of voorsprongen enz. met een oppervlak van 1m of minder per stuk worden in verband met snijverlies en meerwerk niets in mindering gebracht.
c. Stelwerk, bekisting, trappen, banden, ribben, dilataties en goten e.d. zijn nimmer in de offerte inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
d. Bij uitvoering van het werk in het winterseizoen komen de kosten van voorzieningen voor vorstvrij doorwerken voor rekening van de opdrachtgever.
e. Onder oplevering wordt verstaan het feitelijk ingewerkt hebben van de materialen door de leverancier en het feitelijk beëindigen van het werk.
Oplevering vindt eveneens plaats doordat opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 2 Uitvoeringsvoorwaarden voor de opdrachtgever

Voor het aanbrengen van betonvloeren dient de opdrachtgever voldoende informatie aan leverancier te verstrekken. Onder andere dient de ondervloer en de koffer te voldoen aan de volgende eisen: a. Het natuurlijke terrein dient een homogene structuur te hebben en een weerstand gelijk aan K-3 kg/m, gemeten door middel van een plaatproef ‘Westergaard’, gemeten met een plaat van 0,75 cm.
b. Bij twijfel over de aard van de diepere grondlagen en hun draagkracht is zowel een plaatproef als een diepsondering noodzakelijk.
c. Eventuele aanvullingen dienen met een daartoe geschikt materiaal te worden uitgevoerd middels het laagsgewijze aanbrengen in lagen van maximaal 25 cm dikte, uniform uitgespreid en mechanisch verdicht en eventueel gestabiliseerd door middel van cement of kalk.
d. De bovenste laag van ± 5 cm dient steeds uit fijn materiaal te bestaan (bijvoorbeeld vulzand) en de tolerantie ten opzichte van de vlakheid mag maximaal 2 cm bedragen, gemeten op een rechte lat van 2 m lengte.
e. De aanvullingen dienen tevens een verdichting te hebben zodat de plaatproef zoals beschreven onder a de waarde K-3 kg/m overschreden wordt.
f. Voor grote plaatselijke belastingen is een K-waarde (proef Westergaard) van de plaatproef vereist, tenminste gelijk aan 6 kg/m tot aan 10 kg/.De controle van deze waarden dient te gebeuren door een gespecialiseerde firma door middel van drie proeven per gebouw of één proef per 600 m vloeroppervlakte.
g. De bewapening en de dikte van de vloer is in functie van de aard van de ondergrond en het type belasting. Derhalve dient deze steeds per geval afzonderlijk te worden bepaald.
h. Gronden met een hoge en sterk wisselende waterstand dienen extra te worden voorzien van drainerende lagen of van inrichtingen die de grond- waterhuishouding regelen (bijvoorbeeld drainering).

Artikel 3 Noodzakelijke doorgang van het werk

a. Wegens de noodzaak de vloeren in éénmaal af te werken kan het gebeuren dat het gladstrijkwerk ‘s nachts wordt voortgezet. Indien als gevolg van het geluid dat veroorzaakt wordt door de motoren van onze werktuigen onze werken tot ‘s morgen stil gelegd worden, door welke oorzaak of instantie ook, is leverancier voor geen enkele schade die daarvan het gevolg is aansprakelijk.
b. Leverancier aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot oppervlakken die worden gewijzigd, moeilijkheden die ontstaan bij de uitvoering, voor zover niet aan leverancier toe te rekenen, bevoorrading die niet aan leverancier kan worden toegerekend en alle andere oorzaken die een goede uitvoering van het werk belemmeren.

Artikel 4 Voorzorgsmaatregelen

1. Alle waterafvoeren dienen aangesloten te zijn, dit om het normaal verhardingsproces zijn normale gang te laten gaan.
2. Ter plaatse van de buitengevels dient de constructie van het gebouw zodanig voorzien te worden dat de schade door opvriezen van de koffer vermeden wordt.
3. Constructies in de ondergrond (zoals funderingen) dienen zodanig te zijn geconstrueerd dat deze nooit rechtstreeks in aanraking komen met de betonvloer zodat “harde ruggen” vermeden worden.
4. De in te werken stukken zoals sterfputten, afvoerputten, roosters, kanalen, deurdrempels, L-ijzers enz. zullen door opdrachtgever op gelijke hoogte van de vloer worden aangebracht.
5. Bij uitvoering in open lucht zijn wij niet aansprakelijk voor schade aangericht door weersomstandigheden, onder andere water, zonnestralen, wind enz.
6. Bij hellende vloeren dienen deze minstens ó cm/Lm te zijn om aan een goede afwatering te kunnen voldoen.
7. Om scheurvorming te voorkomen worden krimp- voegen aangebracht om deze scheuren gedeeltelijk te voorkomen; zagen gebeurt op maximum /3 van de dikte van de vloerplaat; het oppervlak tussen de panelen bedraagt tussen de 36 en 25 m; tenzij anders overeengekomen blijven de voegen open.
8. Indien er reeds een bestaande ondervloer is aangebracht en er geen krimpvoegen zijn voorzien, zijn wij niet aansprakelijk voor scheurvorming in het nieuwe vloeroppervlak ondanks dat deze behoorlijk zal zijn gezaagd.
9. De veranderlijke kleuren van het cement en de toevoeging van pigmenten hieraan laten in het algemeen erkende bewerkingen toe.
10. Op de afgewerkte vloerplaat verstuiven wij een curing compound ter begunstiging van een volledig hydratatie van het cement. Na een bepaalde tijd droogt deze curing compound op en wordt door het gebruik en het onderhoud verwijderd. Het aspect van de vloerplaat wordt pas homogeen na de volledige verwijdering van het curing compound en een juist onderhoud dat voldoende lang geduurd heeft.

Artikel 5 Uitvoeringsbepalingen

1. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat bij aanvang en uitvoering van de ondervloeren de ruw- bouwvloeren vrij zijn van kalk, cement, verf, olie, vuilresten, dat deze voldoende vorm- en druk vast zijn en geen vuile plekken bevatten (zogenaamde sliklagen). De ruimtes waarin gewerkt moet worden moeten glas- enmwaterdicht zijn. Zij moeten ter beoordeling van leverancier voldoende droog, verlicht, verwarmd en tochtvrij zijn.
2. Opdrachtgever stelt om niet water, (kracht)stroom en elektriciteit beschikbaar op een eenvoudig te bereiken plaats. Voor de te gebruiken machines dient elektriciteit van voldoende capaciteit aanwezig te zijn en van opdrachtgever wordt medewerking verwacht voor het doen functioneren van deze machines, onder ander voor wat betreft de toe- en doorvoer van de stangen.
3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat steigers, kranen en liften voldoen aan de daarvoor te stellen eisen en indien nodig om niet aan de leverancier ter beschikking te stellen.
4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van materialen en gereedschappen, machines daaronder begrepen. Voor het opbergen van deze goederen dient hij een geschikte afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen.
5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging van gereedgekomen vloeren door hemzelf, zijn personeel of derden.

Artikel 6 Meerwerk

1. Als meerwerk wordt beschouwd alle door de opdrachtgever gewenste werkzaamheden en leveranties die niet in de offerte zijn inbegrepen, alsmede alle door de opdrachtgever gewenste wijzigingen.
2. De leverancier zal het opgedragen meerwerk, zo hij dit wenst te aanvaarden, zo spoedig mogelijk bevestigen. De overeenkomst tot het verrichten van het meerwerk is tot stand gekomen indien de opdrachtgever niet binnen drie dagen na dagtekening der bevestiging heeft laten weten af te zien van het opgedragen meerwerk.
3. Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn dezelfde bepalingen van toepassing als op de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
d. Het feit dat de leverancier niet bereid is het meerwerk te verrichten kan er nooit toe leiden dat de oorspronkelijke overeenkomst wordt beëindigd, geannuleerd, ontbonden of hoe dan ook feitelijk of juridisch als niet bestaand wordt beschouwd. Tevens kan dit niet leiden tot enige inhouding, weigering tot betaling van bedragen die opdracht- gever verschuldigd is op grond van de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 7 Extra kosten

Als extra kosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht:
a. kosten van vergeefse reizen en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van het werk niet op de afgesproken datum begonnen kan worden of doordat het werk niet geregeld of zonder onderbreking kan worden uitgevoerd, al dan niet als gevolg van bouwkundige omstandigheden die niet aan de leverancier te wijten zijn;
b. alle kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn;
c. alle kosten veroorzaakt doordat de opdrachtgever geen zorg heeft gedragen te voldoen aan het gestelde in art. 4;
d. alle kosten veroorzaakt door het feit dat de aan te voeren materialen, gereedschappen en machines niet onmiddellijk naast de bouw kunnen worden geplaatst, alsmede indien de afstand van het transport meer dan 30 meter bedraagt, als ook indien specie in meerdere kraanwagens moet worden overgestort.
e. alle kosten veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet die medewerking aan de leverancier verleent die hij redelijkerwijs dient te verlenen.

Artikel 8 Afwijkingen en klachten

a. De aansprakelijkheid van de leverancier voor schade, veroorzaakt door gebreken aan het geleverde, zal nimmer het netto factuurbedrag van het geleverde te boven gaan. Overige directe of indirecte schade, waaronder schade van derden of winst- derving, wordt nimmer vergoed.
b. De gegrondheid van de klacht kan tot niets anders dan hetzij verbetering, hetzij vermindering van de aanneemsom leiden.
c. Bij verbetering zijn ondergeschikte kleurafwijkingen en geringe hoogteverschillen in het vloeroppervlak aanvaardbaar.
d. Onoordeelkundige behandeling van het vloeroppervlak, zoals bijvoorbeeld het met water en zeep reinigen vóór de kit volledig gedroogd is, of onvoldoende zorg voor het vloeroppervlak, maakt een klacht ongegrond.
e. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.
f. Reclames over de vloer dienen binnen 8 dagen na beëindiging van onze werkzaamheden schriftelijk en duidelijk omschreven te onzer kennis worden gebracht.
g. Eventuele scheurvorming als gevolg van krimp, kruip, zettingen in het gebouw alsmede zettingen in de ondergrond c.q. ondervloer en ook als gevolg van craquelé valt buiten onze verantwoordelijkheid.
h. De vloer wordt vervaardigd volgens de normen en meetmethodes van het WTCB voor normale (industriële) vloeren.

IV. VOOR HET VERPOMPEN VAN BETONMORTEL

Artikel 1 Definitie

Het in opdracht van opdrachtgever met behulp van één of meer pompen met bijbehorende leidingen transporteren van betonmortel over de afstand tussen enerzijds het voertuig of betonmortel producerend werktuig dan wel silo of ontvangstbak waaruit die betonmortel ter plaatse van het werk wordt gelost en anderzijds de plaats op het werk waar de beton- mortel verwerkt moet worden.

Artikel 2 Uitvoeringstijd

a. Indien opdrachtgever een afroep ongedaan maakt op een tijdstip gelegen later dan tweemaal 24 uur voorafgaand aan het tijdstip waartegen de afroep is gedaan, is opdrachtgever voor alle uit deze annulering voortvloeiende kosten en schade jegens leverancier aansprakelijk.
b. Wanneer bij de aanvoer en/of opstelling van de pompen de aanvoer en/of aanleg van de leidingen dan wel bij het demonteren en/of het wegvoeren van de pompen en leidingen enige niet aan leverancier toe te rekenen vertraging ontstaat, kan leverancier aan opdrachtgever de daaruit voortvloeiende kosten en schade in rekening brengen.
Opdrachtgever is de meerkosten verbonden aan het ingevolge het verzoek van opdrachtgever verrichten van pompdiensten buiten de normale werktijden van leverancier, als bepaald door leverancier, verschuldigd.

Artikel 3 Uitvoeringswijze

a. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat elke pomp kan worden opgesteld op een goed bereikbare, berijdbare en veilige plaats, zulks ter beoordeling van leverancier en binnen het bereik van een goed functionerende drinkwateraansluiting met een diameter van 18 mm. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de leidingen tussen pomp en stortplaats tijdig op de vereiste wijze gelegd kunnen worden en niet aan gevaar van beschadiging bloot staan.
b. Opdrachtgever dient in overeenstemming met het tussen partijen ter zake overeengekomen kosteloos en in voldoende mate hulp te verstrekken bij het opstellen van de pompen, het in overleg met leverancier leggen van de leidingen, het uitvoeren van de pompdiensten en het verwijderen en schoonmaken van pompen en leidingen, waarbij leverancier door opdrachtgever wordt gevrijwaard voor alle aansprakelijkheid voor handelingen van het door opdrachtgever beschikbaar gestelde personeel.

Artikel 4 Hulp door opdrachtgever

a. De in het vorige artikel bedoelde hulp omvat meer specifiek:
1. het ter beschikking stellen van hulpkrachten, van hef-, transport- en ander nodig materieel;
2. het ervoor zorgdragen dat de opstelling van de pompen kan geschieden op een verkeersveilige plaats en dat eventuele vereiste vergunningen van de overheid of van derden verkregen zijn;
3. het ervoor zorgdragen dat de nodige bijkomende werkzaamheden tijdig en deugdelijk worden verricht en wel in het bijzonder: het maken en aanbrengen van ondersteuningsconstructies voor de leidingen, beugels daarvoor, loopbruggen, klimconstructies e.d., kortom, al die werkzaamheden die noodzakelijk zijn om leverancier vlot en zonder tijdverlies de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren;
4. het ervoor zorgdragen dat bij de aanvang van de stort voldoende smeerbed beschikbaar wordt gesteld, zodat storingsvrij gepompt kan worden. Afhankelijk van de leidinglengte of van de leidingdiameter kan per pomp 1 m smeerbed worden verlangd.
b. Opdrachtgever dient de door de betonpompmachinist ingevulde formulieren, vermeldende gegevens over werktijden, verpompte hoeveelheden, pompafstand en pomphoogte, desgevraagd te ondertekenen voor akkoord.
c. Ingeval leverancier de betonmortel niet levert dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de te verpompen betonmortel wordt geleverd volgens de door de overheid gestelde normen (Nen-norm) en niet afwijkt van de samenstelling waarmee leverancier zich van tevoren akkoord heeft verklaard.
d. Eventuele wijzigingen in de samenstelling van de betonmortel dienen tijdig aan leverancier kenbaar te worden gemaakt waarbij leverancier zich het recht voorbehoudt om het verpompen van de betonmortel van afwijkende samenstelling te weigeren, dan wel om hiervoor aparte toeslagen in rekening te brengen.
e. De schade geleden door leverancier en/of derden doordat de betonmortel afwijkt van de tevoren opgegeven samenstelling en/of doordat leverancier weigert afwijkende betonmortel (verder) te verpompen, is voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 Aansprakelijkheid voor schade

a. In afwijking c.q. als aanvulling op de onder I vermelde algemene voorwaarden geldt dat leverancier niet aansprakelijk is ter zake van de verwerkbaarheid en de kwaliteit van de verpompte betonmortel.
b. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerde resp. ondeskundige bediening van de stortbuis en hulpstukken door personeel van opdrachtgever.
c. Ingeval het verpompen van betonmortel plaatsvindt bij hoge temperaturen of bij temperaturen beneden het vriespunt, is leverancier niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stagnaties van welke aard ook, noch voor de gevolgen van eventuele voortijdige beëindiging van het storten.
d. Voor schade uit of in verband met het verrichten van pompdiensten is leverancier jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze schade het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor leverancier rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.
e. Schade, voor zover bestaand uit gederfde winst of verminderde opbrengst dan wel bedrijfsschade, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking. Andere schade dan hiervoor bedoeld wordt vergoed tot 50 % van de netto (ex BTW) factuurwaarde waarmede de schade verband houdt. Deze vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit de
uitvoering van deze pompdienst voortvloeit.
f. Onverminderd het in het hiervoor staande bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade die binnen 48 uur na het verrichten van de pompdienst schriftelijk aan leverancier is gemeld. Gaat het om schade die niet bij nauwgezette keuring direct na het verrichten van de pompdienst kan worden ontdekt, dan komt voor vergoeding in aanmerking schade die binnen 48 uur na ontdekking wordt gemeld, onverminderd hetgeen in het hierna volgende is bepaald.
g. Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding dient opdrachtgever alle door leverancier gewenste medewerking te verlenen bij zijn onderzoek naar de oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.
h. Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen binnen 6 maanden na het verrichten van de pomp-dienst.
i. Verrekening met niet door leverancier erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.

Artikel 6 Schade aan pompmaterieel

1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade welke bij of in direct verband met het verpompen van betonmortel is ontstaan aan de daartoe door leverancier gebezigde pompen en leidingen, tenzij opdrachtgever bewijst dat het ontstaan van de schade niet aan hem kan worden toegerekend omdat deze niet het gevolg is van schuld van hem of van zijn personeel of door hem ingeschakelde personen, noch krachtens de Wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Wanneer de schade is opgetreden ten gevolge van de kwaliteit van verpompte betonmortel of ten gevolge van handelingen van personen die opdrachtgever te zijnen behoeve heeft ingeschakeld, dan komt bedoelde schade steeds voor rekening van opdrachtgever.
2. Opdrachtgever staat er voor in dat er geen schade ontstaat aan het voertuig en overig materieel van leverancier gedurende de tijd dat dit in verband met de uitvoering van de overeenkomst op het bouwterrein aanwezig is. Opdrachtgever is niet aansprakelijk indien en voor zover de schade is ontstaan ten gevolge van eigen schuld van leverancier en/of van zijn personeel en/of ten gevolge van gebreken in het door leverancier gebruikte materieel. De bewijslast ter zake rust op opdrachtgever.

V. Voor het leveren en/of monteren van wapeningsstaal

Artikel 1. Offerte

1. Alle offertes van de leverancier zijn vrijblijvend. De leverancier kan zijn offertes steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij de leverancier bij het aanbod, naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding, uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Indien geen termijn is vermeld, geldt een dagprijs met inachtneming van hetgeen overigens in de voorwaarden is bepaald.
2. Indien geen opdracht wordt verleend, is de leverancier gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de afnemer in rekening te brengen, indien en voor zover dit in de offerte is vermeld.

Artikel 2 Tekeningen, berekeningen en constructies

1. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen dienen binnen de arbeidsomstandigheden-wetgeving uitvoerbaar te zijn. Indien hier niet aan voldaan kan worden, is de afnemer genoodzaakt een kraan te regelen. (zie artikel 5.3)
2. Teneinde deze kraankosten te voorkomen vragen wij u direct uw constructeur te verzoeken de wapening zo te ontwerpen dat wij binnen deze wet kunnen werken.
3. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door een partij of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van die partij. Zij mogen door de wederpartij niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel enig voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen opdracht wordt verleend, worden deze bescheiden binnen 3 maanden na dagtekening van de offerte vernietigd.
4. Met inachtneming van het in het derde en vierde lid bepaalde, heeft de afnemer echter de vrije beschikking over de in het eerste lid bedoelde gegevens, ongeacht de vorm waarin zij zijn vastgelegd, indien hij de vergoeding als bedoeld in artikel 1, tweede lid, heeft betaald, dan wel – ingeval die vergoeding niet is bedongen – indien hij een nader overeen te komen redelijke vergoeding betaalt.
5. Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/octrooirecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan een ontwerper als bedoeld in het eerste lid een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de wederpartij niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.
6. Onder derden zijn in het voorgaande lid niet begrepen de opdrachtgever van het werk, waarvoor het wapeningsstaal is bestemd, alsmede degenen die voor de uitvoering van dat werk van bedoelde gegevens gebruik moeten maken.
7. Partijen behouden zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.
8. De afnemer vrijwaart de leverancier voor aanspraken met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden, dan wel aanspraken van derden uit andere hoofde, ten aanzien van door afnemer aan leverancier verstrekte gegevens.
9. De afnemer zorgt ervoor dat de voor de eventuele uitvoering van werken noodzakelijke gegevens tijdig, vóór uitvoering, aan de leverancier ter beschikking zijn gesteld. De leverancier behoudt zich het auteursrecht voor op door hem vervaardigde tekeningen en berekeningen, stukken etc.
10. Met betrekking tot het vervaardigen van wapeningsstaalconstructies, verplicht de afnemer zich de leverancier tijdig vóór aanvang van de werkzaamheden, de benodigde tekeningen en alle daarop betrekking hebbende relevante gegevens aan de leverancier ter beschikking te stellen. De afnemer verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden van de leverancier tijdig op regelmatige wijze kunnen beginnen en kunnen worden uitgevoerd voor zoveel zulks is overeengekomen. Tijdige verstrekking van gegevens en tekeningen, betekent dat de afnemer bedoelde gegevens verstrekt, ruim vóórdat de productie dient aan te vangen om een levering op de overeengekomen tijdstippen/data mogelijk te maken.
11. De door de leverancier gemaakte knip-, buig- en nettenstaten, gelden tussen partijen als bindend ten aanzien van het wapeningsstaal, tenzij de afnemer binnen 5 werkdagen na verzending van bedoelde stukken schriftelijk zijn correct gemotiveerde bezwaren aan de leverancier kenbaar heeft gemaakt. Heeft het betonstorten echter reeds plaatsgevonden, gelden de desbetreffende knip-, buigen/of nettenstaten als bindend vastgesteld tussen partijen.
12. Indien en voor zover de afnemer de leverancier niet tijdig, vóór aanvang van de werkzaamheden de benodigde gegevens als bedoeld in deze voorwaarden ter  beschikking heeft gesteld, heeft de leverancier te zijner keuze het recht zijn verplichtingen tot nader order, doch in ieder geval totdat naar zijn inzicht voldoende gegevens zijn verstrekt, op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle termijnen met betrekking tot gegevens van de zijde van de afnemer, worden geacht fatale termijnen te zijn.

Artikel 3. Prijs

1. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke offerte.
2. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid, leidt een wijziging van de in het eerste lid bedoelde lonen, prijzen of andere kosten, alleen dan tot wijziging van een overeengekomen prijs, voor zover partijen de verrekening van wijzigingen van deze kostenfactoren tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De leverancier is – in ieder geval – bevoegd extra kosten in rekening te brengen:
– die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarmee de leverancier redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden;
– die de leverancier niet kunnen worden toegerekend en
– die in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
4. Onder de in het vorige lid bedoelde kostenverhogende omstandigheden worden in ieder geval begrepen vorst, abnormale waterstand en stijging van de prijs voor wapeningsstaal, alsmede een onderschrijding dan wel overschrijding van de overeengekomen – al dan niet geschatte – hoeveelheid met plus of min 5%, alsmede het geval dat de in de offerte aangegeven, te leveren gemiddelde diameter, met meer dan 5% wordt gewijzigd.
5. Indien de leverancier van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de afnemer hiervan onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen. Alsdan zullen partijen op korte termijn met elkaar in overleg treden of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
6. Indien door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten na datum offerte, worden gewijzigd, zullen deze onverkort aan de afnemer worden doorberekend.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot levering en/of montage van het wapeningsstaal op grond van de offerte. Een opdracht die van de offerte afwijkt, geldt als een nieuwe offerte van de afnemer en als een verwerping van de oorspronkelijke offerte, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Indien de afnemer mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier geacht de inhoud van het overeen gekomene juist weer te geven, tenzij de afnemer de leverancier onverwijld kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.
3. Bij levering uit voorraad of magazijn binnen 8 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst, treedt de factuur in de plaats van de schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier.
4. Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5. Verplichtingen van de afnemer
1. De afnemer zorgt er voor dat de leverancier, overeenkomstig diens aanwijzingen, tijdig kan beschikken over alle voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en over overheidsvoorschriften van bijzondere aard, een en ander voor zover die voor de leverancier van belang zijn.
2. De afnemer is verplicht de leverancier onverwijld te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in constructies en werkwijzen, bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, die de leverancier blijkens de door hem aan de afnemer verstrekte stukken voornemens is te leveren respectievelijk toe te passen.
3. De afnemer is genoodzaakt een kraan te regelen en zorg te dragen dat deze op het moment van het wapenen aanwezig is, wanneer de werkzaamheden niet binnen de arbeidsomstandighedenwetgeving uitvoerbaar zijn.

Artikel 6. Aansprakelijkheid van de afnemer

1. De afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens.
2. De afnemer is in dit verband aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor zij volgens de overeenkomst bestemd zijn.
3. Indien de afnemer het wapeningsstaal niet afneemt op het vastgestelde tijdstip, dan wel overeengekomen tijdvak, is hij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade (met inbegrip van een redelijke vergoeding voor opslag), voor zover het niet afnemen aan de afnemer kan worden toegerekend.

Artikel 7. Verplichtingen van de leverancier

1. Het wapeningsstaal moet voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk, alsmede aan de bepalingen van de overeenkomst.
2. De leverancier garandeert de goede hoedanigheid van het wapeningsstaal, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor het wapeningsstaal blijkens de overeenkomst bestemd is.
3. De leverancier staat in voor de naleving van de ten tijde van de offerte voor de levering van belang zijnde overheidsvoorschriften en beschikkingen van overheidswege, de geldende normen en de overeengekomen eisen. De gevolgen van de naleving van overheidsvoorschriften van bijzondere aard zijn echter niet voor rekening van de leverancier, tenzij de afnemer hem van deze voorschriften op grond van artikel 7.1 in kennis heeft gesteld, of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de leverancier die voorschriften had behoren te kennen.
4. Indien een toeleverancier van de leverancier op te verwerken materialen, onderdelen of constructies een verdergaande garantie geeft dan voor de afnemer uit de overeenkomst met de leverancier voortvloeit, wordt die verdergaande garantie
eveneens geacht te zijn geleverd aan de afnemer. De aannemer heeft ter zake geen rechten jegens de leverancier. De levering van bedoelde rechten vindt plaats door het aangaan van de overeenkomst waarvan deze voorwaarden onderdeel zijn, terwijl de afnemer zelfstandig voor de wettelijke verplichte mededeling aan de derde zal zorgdragen. De leverancier is verplicht de afnemer schriftelijk van die verdergaande garantie in kennis te stellen.
5. De leverancier is verplicht de afnemer onverwijld te wijzen op voor hem klaarblijkelijke fouten of gebreken in door of namens afnemer, voorgeschreven constructies en werkwijzen, dan wel in door of namens de afnemer verstrekte gegevens, dan wel in door of namens de afnemer voorgeschreven of ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen.
6. De standaard conditie voor levering van wapeningsstaal is franco ongelost. De leverancier vrijwaart de afnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voor zover deze tijdens het transport of bij het lossen van wapeningsstaal is veroorzaakt en toe te rekenen is aan de leverancier, zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs, met uitsluiting van door derden beschikbaar gestelde lift-, hef- en kraantransport en overigens slechts indien en voor zoveel de verplichtingen van de leverancier mede omvatten het monteren van wapeningsstaal.

Artikel 8. Keuring en kwaliteit

1. Het wapeningsstaal moet voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk, alsmede aan de (bijzondere) bepalingen van de overeenkomst.
2. De leverancier garandeert de goede hoedanigheid van het wapeningsstaal, waaronder de geschiktheid voor het doel waarvoor het wapeningsstaal blijkens de overeenkomst bestemd is.
3. Met inachtneming van hetgeen over de keuringsmethoden is overeengekomen, heeft de afnemer het recht om het wapeningsstaal, of de wijze waarop het wordt vervaardigd, te keuren of te laten keuren, ten einde vast te stellen of het wapeningsstaal voldoet aan hetgeen is overeengekomen. In geval van afkeuring zijn kosten van de keuring voor rekening van de leverancier. Tenzij anders overeengekomen, vindt de keuring in de fabriek van de leverancier plaats.

Kroes wapeningsstaal & Roter betonwerken logo
Kroes wapeningsstaal & Roter betonwerken
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Doorzoek de website

Tekst - Gerealiseerde projecten

Onze gerealiseerde projecten

Wij bieden alle funderingskorven, poerwapening, kolomwapening, bouwstaalmatten en al het andere op maat gemaakte betonstaal aan. Naast het prefabriceren van wapening brengen wij het ook aan. Omdat wij het onze opdrachtgevers graag makkelijker maken.

Kroes wapeningsstaal & Roter betonwerken logo
Kroes wapeningsstaal & Roter betonwerken
Bekijk alle projecten
Tekst - Contact blok

Neem contact op

Kroes Wapeningsstaal & Roter Betonwerken is gespecialiseerd in wapeningconstructies, funderingsherstel & het storten en afwerken van beton.

Kroes wapeningsstaal & Roter betonwerken logo
Kroes wapeningsstaal & Roter betonwerken

© 2024 Kroes wapeningsstaal & Roter betonwerken | Voorwaarden | Cookies | Privacy | Site-Index | Alle rechten voorbehouden

Designpro.nl | Z-IM